Uvjeti korištenja

Vrijede od 01.10.2018 za sve korisnike DIHOST-a.

1. Opće odredbe

1.1. Opći uvjeti regulišu pravni odnos između DIHOST, Daniel Đurđević, Olympiastr. 9, 6020 Innsbruck (u daljnjem tekstu DIHOST), i njegovih korisnika koji koriste usluge DIHOST-a.

1.2. Sve rezervacije, izmjene ili usmene dopune opštih uslova moraju biti u pisanoj formi.

1.3. Opći uvjeti se također primjenjuju na sve buduće narudžbe, čak i bez ponovnog potvrđivanja istih.

2. Podnošenje zahtjeva za zasnivanje ugovora

2.1. Osnova za sklapanje ugovora je odgovarajuća ponuda DIHOST-a ili narudžba korisnika, u kojoj je naveden obim usluge. Ponude DIHOST-a nisu obvezujuće.

2.2. Ugovor o korištenju usluga DIHOST-a stupa odmah na snagu nakon uspješne narudžbe putem korisničkog centra DIHOST-a.

2.3. Korisnik je odgovoran za tačnost i ispravnost ličnih podataka navedenih tokom podnošenja zahtjeva za zasnivanja ugovora.

2.4. Korisnik se obavezuje da će uvijek imati ažurne lične podatke i da će o promijeni istih obavijestiti DIHOST.

3. Trajanje ugovora i otkazivanje usluge

3.1. Period ugovora traje dvanaest mjeseci, ukoliko nije drugačije navedeno.

3.2. Izbor roka trajanja ugovora, koji je odabran u trenutku narudžbe (ako je ponuđen), obavezan je za obe strane.

3.3. Izuzeci od ovih uslova (3.1 i 3.2) predstavljaju razlozi za otkazivanje bez prethodne najave.

3.4. Sve vrste otkazivanja moraju biti u pisanom obliku (poštansko pismo, e-mail ili forma za otkazivanje u korisničkom centru).

3.5. Sve usluge moraju biti poništene pojedinačno - također ako su naručene u paketu.

3.5.1. Prilikom korištenja forme za otkazivanje u DIHOST korisničkom centru, korisniku će biti ponuđene i koherentne usluge (ako ih ima) za otkazivanje.

3.5.2. U slučaju otkazivanja poštanskim pismom, svaka usluga mora biti otkazana pojedinačno.

3.6. Ukoliko je kupac kupio uslugu s besplatnim nazivom domene, a usluga je otkazana, redovna cijena za naziv domene će biti naplaćena korisniku.

3.7. Kupac je dužan otkazati bilo kakvu aktivnu automatsku uplatu za otkazanu uslugu.

4. Pravila naplate i plaćanja

4.1. Naknade na predračunima DIHOST-a se plaćaju unaprijed prema odabranom načinu plaćanja.

4.2. Dvije sedmice prije kraja tekućeg ciklusa naplate korisnik prima novi predračun, putem kojeg može obnoviti uslugu ili usluge navedene na istome.

4.3. Usluge na neplaćenim predračunima će biti automatski suspendirane tri dana nakon dospijeća.

4.4. Usluge na neplaćenim predračunima će biti automatski poništene tri sedmice nakon dospijeća.

4.4.1. Vraćanje usluge nakon tog datuma više nije moguće.

4.4.2. DIHOST neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu ili gubitak, uzrokovan automatskog uništavanja usluge (4.4).

4.4.3. Korisnik je sam odgovoran za gubitak prava na domeni ili štetu koja može nastati u ovom slučaju.

4.4.4. Nakon toga DIHOST neće izdavati daljnje predračune.

4.5. Korisnici s prebivalištem u europskoj uniji plaćaju PDV u visini stope koja se primjenjuje u državi istih.

5. Obveze davalaca usluga

5.1. DIHOST pruža svojim korisnicima niz usluga i proizvoda, čija se specifikacija može pregledati u opisu povezane usluge.

5.2. DIHOST nastoji pružati svoje usluge bez smetnji i prekida, u okviru svojih operativnih resursa. Očekivani i planirani prekidi usluga bit će objavljeni što je prije moguće.

5.3. DIHOST garantuje dostupnost mreže za usluge - ako nije navedeno drugačije - od 99% na godišnjem nivou. Nepredviđeni događaji se izuzimaju iz ove stavke.

5.4. DIHOST ima pravo privremeno zaustaviti pristup uslugama sve dok se obavljaju radovi na servisima.

5.5. DIHOST će – prema sopstvenom nahođenju – sam izvršiti uslugu ili proslijediti zahtjev trećoj stranci koja će izvršiti usluge u skladu s ugovorom i narudžbom.

5.6. Bilo koja besplatno ponuđena usluga s strane DIHOST-a može biti ukinuta u svakom trenutku, pod uvjetom da je ukidanje usluge najavljeno najmanje 14 dana unaprijed.

6. Obaveze korisnika

6.1. Korisnik je odgovoran za tačnost i ispravnost ličnih podataka navedenih tokom podnošenja zahtjeva za zasnivanja ugovora.

6.2. Korisnik se obavezuje da će uvijek imati ažurne lične podatke i da će o promijeni istih obavijestiti DIHOST.

6.3. Korisnik je dužan obavijestiti DIHOST o svim prekidima rada usluga – ukoliko već nisu poznati.

6.3.1. Korisnik se obavezuje da će pomoći DIHOST-u oko uklanjanja kvarova koliko je to moguće.

6.4. Korisnik će redovito kreirati sigurnosne kopije svih podataka koje prenosi na bilo koju uslugu DIHOST-a. U slučaju gubitka podataka, korisnik će vratiti sve podatke i konfiguracije sam i bez ikakve naknade.

6.4.1. Korisnik neće držati sigurnosne kopije na uslugama DIHOST-a.

6.5. Korisnik mora osigurati da sadržaj kojem se može pristupiti putem njegove domene ne krši propise ili autorska prava trećih. Korisnik je u potpunosti sam odgovoran za sadržaj koji postavlja na usluge DIHOST-a.

6.6. Korisnik se obvezuje da neće koristiti usluge DIHOST-a za radnje koje krše zakone, prava trećih i dobre manire – kao što su:

6.6.1. Neovlašteni pristup sistemima trećih (hakovanje)

6.6.2. Hosting ili širenje virusa svih vrsta

6.6.3. Korištenje usluge za slanje neželjene e-pošte (spam)

6.6.4. Korištenje usluge radi ometanja sistema trećih (DoS)

6.6.5. Izvođenje bilo kakvih drugih nezakonitih aktivnosti

6.7. Odgovornost je korisnika da na vrijeme obnovi proizvode i posebno domene, bez obzira na to da li je DIHOST izdao predračun ili ne. Ako nije kreiran predračun za obnovu usluge/domene ili nisu navedeni na postojećem predračunu, korisnik mora kontaktirati DIHOST korisničku podršku.

7. Odgovornost

7.1. DIHOST nastoji pružati svoje usluge bez smetnji i prekida, u okviru svojih operativnih resursa. Međutim, DIHOST ne garantuje niti prihvaća nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak profita ili štetu uzrokovanu prekidom usluge ili gubitkom podataka.

7.1.1. Isključena je odgovornost sa strane DIHOST-a za posljedične štete i gubitak profita.

7.2. DIHOST ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu korištenjem DIHOST-ovih usluga.

7.2.1. Korisnik je odgovoran za sve štete i sam odgovara u punoj mjeri.

7.3. Korisnik se obvezuje da će osloboditi DIHOST od svih mogućih potraživanja trećih koji se temelje na nezakonitim ili pravno prekršajnim aktivitetima korisnika.

8. Posebni uvjeti za domene

8.1. Korisnik je odgovoran za tačnost i ispravnost ličnih podataka navedenih tokom registracije domena. Korisnik se obavezuje da će uvijek imati ažurne WHOIS podatke, tako što će iste pravovremeno ažurirati u korisničkom centru.

8.2. Korisnik mora u cijelosti sam istražiti i osigurati da naziv domene koji on registruje ne krši zakonska ili imenska prava drugih. DIHOST neće istražiti dali je naziv domene u skladu s važećim zakonskim ili imenskim pravima.

8.3. Sa zahtjevom registracije domene, korisnik zaključuje i slaže se s ugovorom odgovarajućeg registrara domene.

8.4. Korisnik nema pravo na povrat uplaćenih sredstava na već izvršenu registraciju (ili završen transfer) domene (članak 5, austrijski Zakon o zaštiti potrošača, KSchG).

8.5. Korisnikova je odgovornost da izvrši obnovu domene na vrijeme.

8.5.1. DIHOST neće izvršiti automatsku obnovu domene korisnika. DIHOST će u svakom slučaju nekoliko puta obavijestiti korisnika putem e-maila prije isteka.

8.5.2. Domena bit će izbrisana odmah nakon datuma isteka – ili ako je primjenjivo – nakon „perioda čekanja“ (grace period) koji je odredio registrar.

8.5.3. Izbrisane domene bit će ponovo dostupne za registraciju svima. Korisnik gubi sva prava na domeni.

8.5.4. Korisnik se obvezuje da će osloboditi DIHOST od svih potražnji ili optužbi zbog gubitka prava na domeni – koji je korisnik sam uzrokovao s propustom da obnovi domenu na vrijeme.

8.5.5. U slučaju besplatne domene (koja je vezana za hosting paket), na korisniku je dužnost osigurati da se domena nalazi na predračunu pored povezanog hosting paketa uz koji će domena biti besplatno obnovljena kada se izvrši uplata za hosting paket.

8.6. Glavni registrar DIHOST-a je 1API GmbH.

8.7. Korisnik ili vlasnik domene ovlašćuje DIHOST (1API GmbH) da djeluje kao imenovani agent (designated agent) kako bi potvrdio promjene na WHOIS podacima u ime korisnika. Ova regulacija je temeljena na ICANN-ovom pravilnikom o prijenosu domena (transfer policy).

8.8. Korisnik prihvaća zaključavanje domene na 60 dana nakon izvršene promijene WHOIS podataka. U tom periodu korisnik neće biti u mogućnosti da izvrši transfer domene ka drugom registraru.

8.9. Besplatna registracija, prenos ili obnova domene (zajedno uz kvalificiran hosting paket) podložni su određenim uslovima:

8.9.1. Domena je vezana za kupovinu kvalificiranog hosting paketa.

8.9.2. Otkazivanjem povezanih kvalificiranih hosting paketa, korisnik gubi pravo na besplatnu obnovu domene (3.6).

8.9.3. Ako nije drugačije navedeno, sve domene čiji troškovi registracije ili obnove ne prelaze 9,90 eura (neto) mogu se besplatno registrirati ili obnoviti.

8.9.4. Ako troškovi registracije ili obnove željene domene korisnika prelaze cijenu od 9,90 € (neto), DIHOST može odobriti popust na registraciju ili obnovu domene. Da li se će se odoboriti popust i u kojoj visini odlučuje DIHOST.

8.9.5. Ako nije drugačije navedeno, domene se obnavljaju uz svako obnavljanje/plaćanje povezanih kvalificiranih hosting paketa.

8.9.6. Samo se jedna domena može registrirati/obnoviti po kvalificiranom hosting paketu i uplati istog.

8.9.7. Domena mora biti glavna domena hosting paketa (addon i parkirane domene nisu kvalificirane, na primjer).

8.9.8. Već registrirana domena koja se treba dodijeliti kvalificiranom hosting paketu kako bi se iskoristilo besplatno obnavljanje može se dodijeliti kao glavna domena i besplatno obnoviti samo ako domena ističe na isti dan (ili kasnije) kao kvalificirani hosting paket, i nijedna druga domena nije registrovana ili obnovljena od posljednje obnove/uplate hosting paketa.

9. Posebni uvjeti za hosting usluge

9.1. Ovi se uvjeti odnose na Shared Hosting, Cloud Hosting, E-Mail Hosting i VPS usluge.

9.2. Korisnik uvjerava da bilo koji sadržaj objavljen na uslugama DIHOST-a ne krši austrijski niti bilo koji drugi relevantni zakon (autorsko pravo, zaštitni znak, zakon o zaštiti podataka, ...).

9.2.1. DIHOST zadržava pravo da trajno ili privremeno zaustavi pristup usluzi na kojoj je objavljen sadržaj koji nije u skladu s ovom tačkom.

9.2.2. Ukoliko korisnik može potvrditi da je sadržaj u skladu s ovom tačkom, DIHOST će ponovo aktivirati pristup usluzi.

9.2.3. Korisnik se obvezuje da će osloboditi DIHOST od svih mogućih potraživanja trećih.

9.3. Korisnik mora osigurati da prenesene datoteke (uključujući skripte, baze podataka, programi, ...) ne utječu na stabilnost ili dostupnost usluge/servera.

9.3.1. DIHOST zadržava pravo da trajno ili privremeno zaustavi pristup takvim uslugama bez prethodne najave.

9.3.2. DIHOST zadržava pravo da odmah i bez upozorenja zaustavi pristup usluzi koja se pokaže kao sumnjiva.

9.4. Slanje neželjenih e-mail poruka (spam) nije dopušteno.

9.4.1. DIHOST zadržava pravo da bez najave trajno ili privremeno zaustavi pristup uslugama koje prekomjerno šalju neželjene e-mail poruke (spam).

9.5. Usluge s "neograničenim" resursima su vezane za sljedeće uslove.

9.5.1. Korištenje resursa ne bi trebalo preći potrošnju sličnih korisnika na serveru. DIHOST zadržava pravo da bez prethodne najave privremeno zaustavi pristup takvim uslugama. DIHOST će stupiti u kontakt s korisnikom.

9.6. Datoteke koje se smatraju nepotrebnim za ključne web funkcije bit će izbrisane i ne smiju biti smještene na uslugama DIHOST-a (npr. backup, nextCloud).

9.7. Sljedeće odredbe se odnose samo na VPS hosting.

9.7.1. Već aktivirani serveri se ne mogu refundirati jer su pojedinačno instalirani za svakog korisnika.

9.7.2. Svaki server mora biti obnovljen prije datuma isteka. DIHOST zadržava pravo ukinuti svaki server koji se ne obnovi na vrijeme.

9.7.2.1. Ukinuti server se više ne može vratiti.

9.7.2.2. Korisnik se obvezuje da će osloboditi DIHOST od svih potražnji ili optužbi vezane za ovu tačku.

9.8. Ukoliko su korisniku dodijeljena administrativna prava (root) na serveru, korisnik je sam odgovoran za sigurnost servera i sadržaj koji objavljuje na istome.

10. Posebni uvjeti za SSL certifikate

10.1. Korisnik je odgovoran za tačnost i ispravnost ličnih podataka navedenih tokom kupovine ili zahtjeva za izdavanje SSL certifikata.

10.2. Korisnik je odgovoran i sam mora osigurati da su podaci za izdavanje SSL certifikata tačni i potpuni.

10.3. Korištenjem DIHOST servisa za izdavanje SSL certifikata, korisnik se obvezuje da će biti vezan za uslove i odredbe firme koja izdaje SSL certifikate.

10.4. Korisnik nema pravo na povrat uplaćenih sredstava na već izdani SSL certifikat (članak 5, austrijski Zakon o zaštiti potrošača, KSchG).

11. Rješavanje sporova

11.1. EU je uspostavio internet stranicu za nezadovoljne potrošače i rješavanje sporova putem interneta: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Korisnici imaju priliku koristiti ovu platformu kako bi riješili svoje sporove.

12. Završne odredbe

12.1. Mjesto izvršenja svih ugovara je Innsbruck, Austrija.

12.2. Primjenjuju se važeći propisi Republike Austrije.

12.3. DIHOST zadržava pravo da izvrši promjenu uslova korištenja u svakom trenutku i bez prethodne najave.

12.4. Ovi uvjeti korištenja zamjenjuje sve dosadašnje.

Innsbruck, dana 01.10.2018